На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 12. став 1. тачка 8. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна ( „Сл. лист АП Војводине“ број 7/2008 и 3/2010) и члана 23. став 1. тачка 8. Статута Завода за културу војвођанских Румуна, Управни одбор Завода за културу војвођанских Румуна је на седници одржаној дана 22. априла 2021. године, донео:

О Д Л У К У
о расписивању јавног конкурса за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна

Мандат директора трајe 4 године.
Јавни конкурс за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна (у даљем тексту: Завод), спроводи Управни одбор Завода, који је својом одлуком образовао Комисију за спровођење поступка јавног конкурса.
Директора Завода именује Покрајинска влада Војводине, на предлог Управног одбора Завода, уз претходно прибављено мишљење Националног савета румунске националне мањине.
I За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
1. високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури;
2. знање румунског језика (утврђује посебна Комисија за утврђивање знања румунског језика кандидата, за сваког кандидата појединачно, коју је образовао Управни одбор Завода, својом одлуком);
3. кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Завода за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације.
II Садржина пријаве кандидата:
1. име и презиме кандидата;
2. датум и место рођења;
3. адреса пребивалиштва, односно становања;
4. податке о образовању;
5. податке о дужини и врсти радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима (крaтка пословна биографија).

III Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс:
1. оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
3. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених;
4. доказ о радном искуству – уговор о раду, потврда надлежног органа и други докази о најмање потребном броју година радног искуства;
5. уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, не старије од шест месеци;
6. уверење да кандидат није правоснажно осуђиван, не старије од шест месеци;
7. Предлог програмa рада и развоја Завода за мандатни период од четири године.

IV Рок за подношење пријаве:
Пријава на конкурс са конкурсном документацијом подноси се Управном одбору Завода. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање. Конкурс ће бити објављен и на сајту и у просторијама Завода за културу војвођанских Румуна, у дневним новинама „Дневник“, и у недељнику на румунском језику „Либертатеа“.

V Начин подношења пријаве:
Пријава на конкурс са доказима, доставља се у писаном облику препорученом пошиљком или лично на адресу:
Завод за културу војвођанских Румуна,
ул. Др Мирослава Тирше 4,
23000 Зрењанин
„За јавни конкурс – избор директора Завода за културу војвођанских Румуна”.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком, против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

VI Лице задужено за додатна обавештења о јавном конкурсу:
Алина Јорга – Кнежевић, Завод за културу војвођанских Румуна, бр. телефона 023/528-691 и email: icrv.iuris@icrv.rs

Председник Управног одбора Завода
Маринел Бугар

Related Posts